Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Silah Ruhsat
 
SİLAH BULUNDURMA RUH​​SATI


MÜRACAAT YERİ : İkamet yerinizin bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne

KİMLER ALABİLİR: 
Silah Ruhsatının Verilmesini engelleyen hallerden birine girmeyen 21 yaşını doldurmuş olan herkes bulundurmak maksadı ile silah satın alabilir.
İSTENECEK BELGELER: 
Kars İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden herkes aşağıdaki belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:
  Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
  Nüfus Cüzdanı aslı, fotokopisi,
  5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
  Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir

 

       Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat almasına engel hali bulunmayanlara;
Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir.
Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır, bulundurma harç, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.
Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta  ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç ,eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen vatandaşlarımıza Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün  içinde yeni ruhsatları teslim edilir.
Silahını iş yerinde bulundurmak isteyen kişiler ayrıca işyerinin vergi levhasının ilgili vergi dairesinden veya noterden tasdikli bir örneğini de ibraz etmelidirler.

  RUHSAT HARÇ BEDELİ : 989,55 TL. 

    DİKKAT!!!

                  İlgili kanun hükümlerince ruhsat ve tescil kaydına tabi olan ateşli silahların (bulundurma ruhsatlı olanlar ) bir yerden başka bir yere nakli, tarih ve saatlerin bildirilmesi şartıyla Valilik Makamının iznine tabidir. Kendi silahlarıyla atış yapmak isteyen Silah Bulundurma Ruhsatı sahipleri bu izin belgesini aldıktan sonra özel poligonlarda atış yapabilirler.

 İzin belgesi için yapılacak işlemler;
 Valilik Makamına hitaben Yazılmış  Dilekçe (hangi tarih ve saatler arasında silahınızı götüreceğinizi belirtilmesi gerekir. En fazla bir gün geçerlidir.)
 3 adet vesikalık fotoğraf,
 Silah ruhsatı ile beraber Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğüne başvurulur. 

 

Silah Bulundurma Ruhsatı sahibi olanların bilmesi ve uyması gereken kurallar

  Silah Bulundurma Ruhsatı sahibi olanların bilmesi ve uyması gereken kurallar şunlardır :
 

  Silah sahibi Ruhsatını aldığı zaman ; 

  Tanzim edilen ruhsat geçerlilik süresinin Makamın Onayladığı tarihten itibaren beş yıl olduğunu ,

  Ruhsatının bitim tarihinden itibaren bir (1) ay içinde yeniletmek üzere Müdürlüğümüze müracaat etmeli, toplam altı (6) ay içinde işlemlerini    tamamlamalıdır. Aksi takdirde ruhsatı iptal edilerek silahının bir başkasına devrinin sağlanacağını,

   Ruhsatlı silahını geçici dahi olsa bir başkasına veremeyeceğini,

  Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerden birine veya silahıyla ilgili adli bir olaya girdiği takdirde ruhsatı veren makama bildirmek mecburiyetinde olduğunu, 

   Ruhsatında yazılı olan iş veya ikamet adresinin değişmesi veya tamir amacıyla yada atış yapmak amacıyla poligona götüreceği zaman Nakil Belgesi alması gerekmekte ve hazırlanan belgede belirtilen gün ve saat haricinde silahını üzerinde taşıyamayacağını,

   Bulundurma ruhsatlı silahını taşıması halinde Ruhsatsız silah taşıma suçundan hakkında adli işlem yapılacağını,

Kabul etmiş sayılacaktır.

 

 

KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI

 

MÜRACAAT YERİ : İkamet yerinizin bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne 

6136 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Silah Taşıma Ruhsatı alabilecek kamu görevlileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  
a) 1- Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama Organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara,
     2- Valiler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan Mülki idare Amirliği
hizmetleri sınıfına dahil diğer görevlilere, 
     3- Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlara,
     4- Özel Kanunlara göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personel (3201 Sayılı Yasaya göre)
MİT mensupları (2937 Sayılı Yasaya göre)
Çarşı ve Mahalle Bekçileri (772 Sayılı Yasaya göre)
Gümrük Muhafaza Amir Ve Memurları (3944 Sayılı Yasaya göre)
Orman Muhafaza Memurları (6831 Sayılı Yasaya göre )
 
 b) Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlardan;
     1- Köy ve mahalle muhtarlarına ( demirbaşa kayıtlı veya aldırılacak zati silahları için), 
    2- Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 1467 'nci maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına ( bu görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler ),
 
 c) Devlet, Belediye, özel İdare ve Kamu iktisadi Teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlardan;
     1- Özel Güvenlik Teşkilatı kurulmayan Kurum ve Kuruluşlarda görevli bekçilere (görev yerinin dışına çıkarmamak şartıyla, görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler ),
     2- Elektrik enerjisi yüksek gerilim ( enterkonnekte ) hatların kontrol, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
     3- PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün radyolink, telsiz, uydu, yer istasyonu, kramportör, havai hat, santral, şantiye veya benzeri posta ve telekomünikasyon tesislerinin yapım, işletme, bakım, onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis, mühendis, mimar, eksper, teknisyen, hat bakıcısı, şoför, şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirlerarası seyyar memur ve posta dağıtıcısı unvanları ile  çalışanlara ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
     4- TRT Kurumu Genel Müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan baş teknisyen ve teknisyenlerle bu  tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten baş teknisyen, mühendis, uzman, baş teknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
     5- Genel Müdürlüğe ait role istasyonlarında görevli baş teknisyen, şef teknisyen ve  teknisyenlerle tesislerin bakım, onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten baş mühendis, mühendis, uzman, baş teknisyen, şef teknisyen ve teknisyenlere ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ), 
     6- Özel Güvenlik Teşkilatı kurulmayan bankaların grup ( toplu para ) nakleden hizmetlilerine ( grup nakli sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
     7- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinden uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/link-Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele ( meskun bölgeler dışında görev yaptıkları 
sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ),
     8- 14/06/1936 tarihli ve 1721 Sayılı Kanunun 8 'inci maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan Cezaevi Müdürlerine ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını veya zati silahlarını taşıyabilirler ).
     9- Adalet Bakanlığına bağlı taşradaki adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ve hizmet aracı şoförlerine ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler ).
  
d) Paraya vazıülyed olanlardan;
     1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununa göre Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1 'nci maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere ( memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler ),
     2- Veznedarlara ( görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler ),
     3- Tahsildarlara (bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler ).
  
e) Özellik arz eden görev yapanlardan; 
     1- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterleri, TBMM genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline, 
     2- Sayıştay Başkan ve Üyeleri, Müsteşar, Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil Bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, genel müdür, bakanlar kurulu sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara,
     3- TBMM Başbakanlığı, Başbakanlık ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem müdürlerine,
     4- Devlet Denetleme Kurulu ve Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ; Bakanlıklar, Müsteşarlıklar ve merkezi yönetim içinde yer alan diğer kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan kamu görevlileri ile Sayıştay başraportör, raportör, savcı, savcı yardımcısı, denetçi ve denetçi yardımcılarına,
     5- Büyükelçi, elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, başkonsolos, başkonsolos  yardımcısı, konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri  Bakanlığı kadrosunda çalışanlara,
     6- Sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kamu iktisadi teşebbüslerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür yardımcılarına,
     7- Karayolları Bölge Müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve şube şeflerine , (görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını  taşıyabilirler ),
     8- Radyo ve televizyon üst kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine,
     9- Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi üyelerine,
    10- Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı personeli dışındaki diğer personele,
    11- İçişleri Bakanlığı merkez kadrosunda görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanları,

      " Birinci fıkranın ( b ) bendinin ( 1 ) numaralı alt bendi ile ( e ) bendinin ( 9 )  numaralı alt bendinde belirtilen görevlilerin seçimle bu göreve gelmeleri şartı aranır ."
      "  Birinci fıkranın ( a ) bendinde belirtilenler ile ( e ) bendinin ( 1 ), ( 2 ) ve  (3) numaralı alt bentlerinde sayılanlardan ayrıca silah bulundurma yetkisine sahip olanlar, hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın bu silahlarını da taşıyabilirler."
    12- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla defterdar ve mal müdürlerine, 
    13- Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ve il Müdürleri ile Aynı Genel Müdürlüğün Bölge ve İl Müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele, 
    14 - Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı bölge müdürleri, işletme müdürleri, tank çiftlikleri şefleri ve depo müdürlerine.


                    
İSTENECEK BELGELER:

  Kars İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden yukarıda sayılan Kamu görevlerinde çalışan kişiler aşağıda sıralanan belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:

   Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
   Nüfus Cüzdanı aslı, fotokopisi,
   5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
   Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir
   Fotoğraflı ve mühürlü ve sayılı görev belgesi 
Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat alması yönetmelikte belirtilmiş görevlere uygun olanlar ;
        Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze  getirilerek tespiti yaptırılır, , eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini  ödeyen Kamu Görevlilerimize Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.
         Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten Kamu Görevlisi silah sahipleri ise yukarıda yazılı
belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere ,eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödedikleri takdirde Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde yeni ruhsatları teslim edilir. 

          Birinci fıkranın (b) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen görevliler için, 2972 Sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle  Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri seçimi hakkında kanun hükümlerine göre seçimle bu  görevlere gelmiş olma şartı aranır. İl Valileri, yukarıda belirtilen Kamu Görevlilerine bahse konu yönetmelik  hükümleri gereğince Silah Taşıma Ruhsatı verebilir. 


    10- İnfaz koruma baş memurları ile memurlarına ( ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa  kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler ).
    11- Bakanlık merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet  aracı şoförlerine ( görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler).
    12- (Ek 16/11/1992-3721 K,:Mülga :30/06/1994 - 94/5825 K.)
    13- Bilfiil görev yaptıkları sırada Demirbaşa Kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla  Devlet Demiryollarına ait Trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki illere gidiş ve gelişlerinde görev yapan Makinist, Tren şef, Gardıfrenlere, 
    14- Bilfiil görev yaptıkları sırada Demirbaşa Kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü atıcılık ve avcılık federasyonu atış malzemelerinin nakil, muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline,

 

EMEKLİ KAMU GÖREVLİSİ SİLAH TAŞIMA RUHSATI

MÜRACAAT YERİ : İkamet yerinizin bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğüne

6136 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar  ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Silah Taşıma Ruhsatı alabilecek Emekli Kamu Görevlileri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

        6136 Sayılı Kanunun 7 'inci maddesinin 4 numaralı bendinin ( A ) ve ( B ) alt bentlerinde sayılan haller dışında emekli olan kamu görevlilerinden,(Disiplin kurulları veya mahkeme kararıyla meslekten veya Devlet Memurluğundan çıkarılanlar yada haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu Memuriyetle ilişiği kesilenler veya sicilen yada 1402 sayılı kanunun 2.bendi gereğince emekli edilenler hariç olmak üzere) 


  a) Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdari Amirliği hizmetleri sınıfına dahil görevlilere,
  b) Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine, 
  c) Büyükelçi, Elçi, Daimi Temsilci, Daimi Temsilci Yardımcısı, Birinci Müsteşar, Müsteşar, Başkatip, İkinci Katip, Üçüncü Katip, Başkonsolos, Başkonsolos Yardımcısı, Konsolos,  Muavin Konsolos, 
  d) Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp, bir başka kuruma geçen veya istifa eden Vali , Vali Yardımcısı, Hakim ve Savcılara, 
  e) Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile MİT hizmetleri mensuplarına (bunlar kurumları ile ilişkilerinin kesilmesi sırasında zati tabancalarına ait özellikleri emekli kimlik kartlarına işletmek sureti ile taşıyabilirler. Bu kimlik kartları Silah Taşıma Ruhsatı yerine geçer.), 
  f) Çarşı ve Mahalle Bekçilerine, 
  g) 31/08/1956 tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 77 'inci maddesi gereğince görevde iken demirbaş silahını taşıyan Orman Muhafaza Memurları ve Orman Bölge Şeflerine (bunlar emekli olduklarında satın alacakları zati silahlarını veya kanuni yoldan edindikleri şahsi silahlarını taşıyabilirler ), 
  h) ( f ) bendi hariç diğer bentlerde sayılanlardan 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanuna göre emekli olanlara, 
  ı) Özel Kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan gümrük muhafaza teşkilatı amir ve memurlarına, İkamet ettikleri yer Valiliğine müracaatları halinde mevcut veya alacakları zati silahları için Taşıma Ruhsatı verilir. 

                                       İSTENECEK BELGELER:


          Kars İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden yukarıda sayılan Emekli Kamu görevlisi bulunan kişiler aşağıda sıralanan belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:

    Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
    Nüfus Cüzdanı aslı, fotokopisi,
    5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş) 
    Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir 
    Emeklilik onay belgesi örneği
    Malûlen emekli olanlardan , maluliyet sebebini gösteren sağlık kurulu raporu 
    Ayrıca Zati demirbaş silahını ruhsata bağlatanlardan ilgili kurumca düzenlenmiş Silah Satış Senedinin aslı

Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde yönetmelikte belirtilmiş görevlerden emekli olmuş kişilerden Emekli Kamu taşıma ruhsat alması uygun olanlar ;

               Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün  içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır, zati demirbaş tabancaları ve alacakları diğer silahlar için Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir. 

              Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten Emekli Kamu Görevlisi silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere, Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde yeni ruhsatları teslim edilir.

 

 

 

 

  TAŞIMA RUHSATI VERİLECEK DİĞER MESLEK MENSUPLARI

 

 

MÜRACAAT YERİ : Kars Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

KİMLER ALABİLİR:  


       6136 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Silah Taşıma Ruhsatı  alabilecek Diğer Meslek Mensupları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

  a) 97/9510 Karar Sayılı Yönetmelikle yürürlükten kaldırıldı.(Md.8-e/9) kapsamındadır.


  b) Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir Ülkenin temsilciliğini yapan Dışişleri meslek mensubu olmayan bu görevi Dışişleri Bakanlığınca yazılı

     olarak teyit edilen Türk Vatandaşlarına, 


  c) Sarı basın kartı sahibi basın mensuplarına,


  d) Kuyumcu ve sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara, bunların ortaklık veya şirket halinde çalışmaları halinde, bu işlerden

     sorumlu ortaklardan en fazla ikisine,


  e) 14/08/1987 tarihli ve 87/12028 Sayılı bakanlar kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan tekel dışı bırakılan patlayıcı maddeler ile av malzemesi ve

     benzerlerinin üretimi, ithali taşınması,saklanması,depolanması ,satışı, kullanılması, yok edilmesi,denetlenmesi usul
     ve esaslarına ilişkin tüzük hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde    

     sahiplerine , yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine , ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve iş yerinde ve iş başında demirbaş silahları

     taşımak şartıyla patlayıcı madde ve fer' ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik belgesi sahiplerine,

  f) Bankaların genel müdürleri, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ve 4389 Sayılı Bankalar Kanununda tanımı yapılmış şubelerin

    müdürlerine,

  g) Hava Yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu ve para taşımacılığında görevli pilotlara,

  h) Yıllık satış tutarı ( cirosu ) her yıl bakanlıkça tespit edilecek miktara ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerinin ve tarım satış

   kooperatifleri ve birlikleri ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri merkez birliklerinin yönetim başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına

  ı) Bakanlıkça Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla, bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük tarım işletmesi 

    sayılacak miktarda ve meskun yerlerden uzaktaki arazisini, devamlı olarak bizzat işleten toprak sahiplerine,

  i) Bakanlıkça Tarım ve Köy işleri Bakanlığının görüşü de alınmak kaydıyla bölgeler itibariyle tespit edilen normlara göre büyük sürü sahibi

   sayılacak miktarda hayvana sahip olup, geçimini münhasıran hayvancılıktan elde ettiği gelirle sağlayan ve işi nedeniyle yaz-kış yayla veya 

   otlaklara gidip gelmek zorunda olan sürü sahiplerine,

  j) Yapı, tesis, inşaat ve büyük onarım işleriyle fiilen ve bizzat uğraşan müteahhitlere (ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu

    ortaklardan en fazla iki kişiye),

  k) Akaryakıt satışı yapılan istasyonlarda fiilen ve bizzat bulunan sahiplerine ( ortaklık veya şirket söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en

     fazla iki kişiye ),

  l) Akaryakıt istasyonu sahiplerinin adına akaryakıt satışı yapanlara ( demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşımak şartı ile ),

  m) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri, bekçi, veznedar ve mutemetlere ( ortaklık veya şirket

      söz konusu ise bu işten sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman ; bekçi,

      veznedar mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler),

  n) Şirket veya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligon sahiplerine ve demirbaşa

     kayıtlı silahları iş yeri ve iş başında taşımak şartıyla atış poligonlarını korumakla görevli bekçilere,

  o)  25/04/1973 tarihli ve 1710 Sayılı Eski Eserler Kanununun 8 'inci maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde

      bulunan taşınmaz eski eserlerin, anıtların korunması ile görevli sigorta primleri ödenen bekçilere (işyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı

      silahlarını taşıyabilirler ),

  ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere,

  p) 09/05/1955 tarihli ve 6551 Sayılı Kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile ilgili bekçilerine   

    (demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler )

  r) Daha önce vali, vali yardımcısı, kaymakam, mülkiye müfettişi, hakim, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı, emniyet hizmetleri sınıfına

    dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış ve asli memur statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen  kendi

    isteğiyle bu kurumlardan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılanlar, 

  s) Hazine ve dış ticaret müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal

    eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye, ( şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve  bizzat ilgili şubede görev yapan

    bir kişiye ),

  ş) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 Sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetini yürüten noterlere,

  t) Kanunla kurulan Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik , federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile

    Ticaret ve Sanayi Odaları , Ticaret Odaları, sanayi odaları ,Deniz Ticaret Odaları ,Ziraat Odaları ve Ticaret Borsaları yönetim kurulu başkan ve

    üyeleri ile meclis üyelerine ,

  u) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir  dönem Köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara,

  ü) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç en az bir dönem Belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara,

     Birinci fıkranın (u) ve (ü) bentlerinde belirtilenler için , 2972 sayılı mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri seçimi hakkında

     kanun hükümlerine göre seçilmiş ve bu görevlerde istifa etmeden en az bir dönem görev yapmış olmaları şartı aranır.

        Valiler, aşağıda belirtilen kişilere durumlarının bu bu yönetmelik hükümlerinde aranan şartlara uygunluğunun tespit edilmesi halinde silah taşıma ruhsatı verebilirler.

         

                        İSTENECEK BELGELER:


       Kars İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden yukarıda sayılan meslekler içerisinde bulunan kişiler aşağıda sıralanan belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:

Ortak istenen belgeler:

   Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
   Nüfus Cüzdanı aslı,
   5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş),
   Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir

Meslek gruplarının yaptıkları işlere ait getirecekleri özel belgeleri:

NOT : ŞİRKET İLE İLGİLİ İBRAZ EDİLECEK EVRAKLARIN ASLI VEYA NOTER TASDİKLİ FOTOKOPİLERİ OLMALIDIR.

9/b FAHRİ TEMSİLCİLER 
Bu Görevi Yaptıklarına Dair Dışişleri Bakanlığının Yazısı.

9/c SARI BASIN KARTI SAHİBİ BASIN MENSUPLARI,
Sarı Basın Kartının Noter Tasdikli Fotokopisi 
Basın Yayın ve Enformasyon genel Müdürlüğünden görevinin devam ettiğine dair resmi yazı 

9/d KUYUMCU-SARRAF-ALTIN GÜMÜŞ İŞLEYEN İMALATÇI VE TOPTANCILAR,
Yaptıkları İşten Dolayı Vergi Dairesinden Vergi Mükellefi Yazısı,
Belediyeden alınan İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının noterden tasdikli fotokopisi,
Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya Kuyumcular Odasından mühürlü Mesleki faaliyet belgesi,
Şirket İse;
Ticaret Sicil Gazetesi
İmza Sirküleri
Yetkili Kurum Kararı
Ticaret ve Sanayi Odasından Mesleki faaliyet belgesi
Şirketin bütün ortaklarının nüfus cüzdan fotokopileri

9/e PATLAYICI MADDELERİ SATIN ALMA VE SATIŞ RUHSATI, PATLAYICI MADDE DEPOSU YİVSİZ AV TÜFEĞİ İMALATHANESİ VE RUHSATLI SİLAH TAMİRHANESİ SAHİPLERİ,
Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
Yapılan işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
Bu iş yerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:
İş sahibinin yazılı müracaatı, iş yeri sahibinden istenen belgeler, 
Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, güvenlik belgesinin tasdikli fotokopisi,

9/f BANKA GENEL MÜDÜRLERİ-YARDIMCILARI- BÖLGE MÜDÜRÜ-ŞUBE MÜDÜRÜ,
Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından imzalınmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.)

9/g HAVAYOLU PİLOTU
Kurum Yazısı
Pilotluk Lisansı noter tasdikli fotokopisi

9/h SERMAYE ŞİRKETİNİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI-ÜYELERİ-GENEL MÜDÜR  VE YARDIMCILARI 
Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
Yıl Sonu İtibarıyla geriye dönük bir yıla ait vergi dairesinden onaylı bilanço ve gelir tablosu 
Ticaret Sicil gazetesinin imza yetkisinin yayımlanmış olduğu son şekli,
Şirket adına imza yetkisinin olduğuna dair imza sirküleri, 
Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve genel müdür yardımcılarının genel müdür atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi,

9/ı GENİŞ ARAZİ SAHİPLERİ
(Meskun Mahalden Uzakta Sulu 200 Dönüm, Kuru 400 Dönüm Arazisi Olanlar)
Tapu Müdürlüğünden Sahip oldukları Toprak Miktarını Gösterir Yazı
Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
Ziraat odasından veya Tarım İl Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi

9/i SÜRÜ SAHİPLERİ
Vergi Dairesinde 100 Adet Büyükbaş veya 300 Adet Küçükbaş Hayvan Sahibi
Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı
Ziraat odasından veya Tarım İl Müdürlüğünden alınacak üretici belgesi
Hayvan sayısını gösterir tarım İl Müdürlüğünden alınacak yazı

9/j MÜTEAHHİT
Geriye dönük bir yıl içerisinde verilen iş bitirme belgesi 
iş bitirme belgesi yok ise; 
devam eden inşaat işinin yüzde 70'i bittiğine dair İş Deneyim Belgesi (İş Durum Belgesi) 
Bu işe ait noter tasdikle iş sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi 
Kurumdan tasdikli yapı ruhsatının fotokopisi 
Şahıs ise;
Vergi dairesinden inşaat taahhüt işinden dolayı faal vergi mükellefi olduğuna dair yazı
Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Mesleki Faaliyet Belgesi
Şirket İse;
Ticaret Sicil Gazetesinin ortağı ve imza yetkisinin yayımlanmış olduğu son şekli (aslı veya noter tasdikli fotokopisi)
Şirket adına imzaya yetkili imza sirküleri(aslı veya noter tasdikli fotokopisi)
Şirketin sorumlu ortaklarından en fazla iki kişinin silah ruhsatı alabileceğine dair alınmış kararın noter tasdikli fotokopisi
Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak mesleki faaliyet bilgesi
Şirketin bütün ortaklarının nüfus cüzdan fotokopisi

9/k AKARYAKIT İSTASYON SAHİBİ
Akaryakıt Bayilik Sözleşme noter tasdikli fotokopisi
Bayilik sözleşmesinin devam ettiğini belirtir yeni tarihli yazı
Vergi dairesinden şirketin akaryakıt işinden dolayı faal vergi mükellefi olduğunu bildirir yazı
Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak mesleki faaliyet belgesi
Şirket İse;
Ticaret Sicil Gazetesi 
İmza Sirküleri
Yetkili Kurumu Kararı
Şirketin bütün ortaklarının nüfus cüzdan fotokopisi
Belediyeden alınan iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı noter tasdikli fotokopisi

9/l SAHİBİ ADINA AKARYAKIT SATIŞI YAPANLAR ( DEMİRBAŞ SİLAHI İŞYERİ VE İŞBAŞINDA TAŞIR)
Vergi Mükellefiyet Yazısı
Akaryakıt İstasyonunda Fiilen ve Bizzat Bulunduğuna Dair Yazı
İş Sahibinin Yazılı Müracaatı
Primlerin Ödendiğine Dair SSK Yazısı
Şirket İse;
Ticaret Sicil Gazetesi

9/m İŞ SAHİBİ - BEKÇİ - VEZNEDAR - MUTEMET (SİGORTALI OLARAK EN AZ 50 İŞÇİ ÇALIŞTIRAN)
Vergi Dairesinden Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Yazı
İş Yeri Sigorta Sicil Nosunu Gösterir Kart Fotokopisi
Kurumumuzca verilecek yazıya istinaden SSK Yazısı
Şirket İse;
Ticaret Sicil Gazetesi
İmza Sirküleri
Yetkili Kurum Kararı
Şirketin bütün ortaklarının nüfus cüzdan fotokopisi
Ticaret ve Sanayi Odasından mesleki faaliyet belgesi

9/n ATIŞ POLİGONU SAHİBİ VE KORUMAKLA GÖREVLİ BEKÇİLERE
İşletme Ruhsatı Örneği
ATIŞ POLİGONU BEKÇİSİ (İŞ YERİNDE İŞ BAŞINDA DEMİRBAŞ SİLAHI TAŞIR)
Bekçi Olarak Çalıştığını Gösterir Yazı
Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair SSK Yazısı

9/o ESKİ ESER - ANIT BEKÇİSİ (DEMİRBAŞ SİLAHI İŞ YERİNDE VE İŞ BAŞINDA TAŞIR)
Eski Eserlerle Tarihi ve Tabi Anıtların Tapu Kayıt Belgeleri 
Bekçilerin Sigorta Primlerinin Ödendiğine Dair SSK Yazısı
İlgili Kurum Yazısı

9/ö ARICI (MESKUN YERLER DIŞINDA 100 ADET FENNİ ARILI KONACI OLAN, GEZGİNCİ OLARAK BİR FİİL ARICILIK YAPANLAR)
Tarım İl veya İlçe Müdürlüğünden Kovan Adetini Gösterir Yazı
Ziraat Odasından alınacak çiftçilik belgesi
2000 Kg bal sattığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına dikkat edilecek)
Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bir fiil yapıldığına dair İl/İlçe Tarım Müdürlüğünün yazısı

9/p PATLAYICI MADDE DEPO BEKÇİSİ
Depo Kullanma İzin Belgesi Fotokopisi
SSK Prim Ödeme Yazısı
İş Sahibinin Yazılı Müracaatı

9/r BAZI KAMU GÖREVİNDEN AYRILANLAR
( Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, Mülkiye Müfettişi, Hakim, Savcı, Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personel ile Mit Hizmetlerinde Çalışıp Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olanlar,) 
Ayrılış Sebeplerini Belirtir Kurum Yazısı

9/s DÖVİZCİ
Ticaret Sicil Gazetesinin Kuruluş ve İmza yetkisinin yayımlanmış olduğu son şekli(Aslı veya noter tasdikli fotokopisi)
Şirket adına imzaya yetkililerin imza sirküleri (aslı veya noter tasdikli fotokopisi)
Vergi Dairesinden yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduğunu bildirir yazı,
Şirketin sorumlu ortaklarından en fazla iki kişinin silah ruhsatı alabileceğine dair alınmış kararın noter tasdikli fotokopisi
İş yeri sigorta sicil kartının noter tasdikli fotokopisi
Ticaret ve Sanayi Odasından mesleki faaliyet belgesi
Şirketin bütün ortaklarının nüfus cüzdan fotokopisi

9/ş AVUKAT VE NOTER
Avukatların Bağlı Bulundukları Barodan Alacakları Üyelik Yazısı
Noterlerin Adalet Bakanlığınca Verilen Noterlik Belgesi Fotokopisi

9/t 507 SAYILI KANUNA GÖRE KURULAN BİRLİK-FEDERASYON-KONFEDERASYON-ODA BAŞKANI-VE GENEL KURUL ÜYELERİ
Bağlı Bulundukları Kuruluştan Alacakları Fotoğraflı Belge ve Seçim Tutanağı

9/u ESKİ MUHTAR
(İstifa eden veya işten el çektirilenler hariç)
Valilik veya Kaymakamlıktan Alınacak Görev Yazısı
İl/İlçe Seçim Kurulu yazısı

9/ü ESKİ İL GENEL MECLİS ÜYESİ- BELEDİYE BAŞKANI
İl Özel İdare Müdürlüğünden Alınacak Yazı
İl/İlçe Seçim Kurulu yazısı

            Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat alması yönetmelikte belirtilmiş meslek gruplarına uygun olanlar ;

         Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır,harç ve kart ücretini ödeyen meslek grubunda bulunan kişilere Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir.

        Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten yukarıda sıralanan meslek gruplarına giren silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca  görülmeyenlere harç  ve kart ücretini ödedikleri  takdirde Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde yeni ruhsatları teslim  edilir.

                               RUHSAT HARÇ BEDELİ : 3.092,50 TL

CAN GÜVENLİĞİ,ŞEHİT EŞ,ÇOCUK,ANNE VE BABALARINA VERİLEN SİLAH TAŞIMA RUHSATI

MÜRACAAT YERİ : Kars Emniyet Müdürlüğü Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü

KİMLER ALABİLİR? 


              6136 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmeliğe göre Can Güvenliğinden Silah Taşıma Ruhsatı almak isteyen kişilerle ilgili şartlar aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

a) Yaptıkları iş, sosyal, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibariyle can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre Ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara,

b) Şehit olan Kamu Görevlilerinin, Korucuların ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına,

c) Bakanlığın Muvafakati alınmak şartıyla 25/3/1988 tarihli ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun ile mülga 5/6/1985 tarihli ve 3216 Sayılı Kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik Kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara, Talepleri halinde İl Valilerince Silah Taşıma ruhsatı verilebilir. Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde, geçerlilik süresine  bakılmaksızın geri alınabilir. 
                                                

İSTENECEK BELGELER:

 

             Kars İli Polis sorumluluk sınırları içinde ikamet eden yukarıda sayılan sebepler dahilinde bulunan kişiler aşağıda sıralanan belgelerle müdürlüğümüze müracaat edebilir:

  Bulunduğu durumu ayrıntılı şekilde izah eden Dilekçe (Valilik Makamına Hitaben yazılmış)
  Nüfus Cüzdanı aslı, fotokopisi,
  5 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son bir yıl içinde çekilmiş)
  Müdürlüğümüzden alacakları silah ruhsat istek formu ile şahsen müracaatları gerekmektedir
  7/b bendinden müracaat edenler Şehitlik Şahadet Belgesinin noter tasdikli bir kopyasını getirmek zorundadır.
            Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen kişilere den birden fazla silahı bulunanlara talepleri de dikkate alınarak sadece bir silahı için taşıma ruhsatı verilebilir. Ancak, daha önce birden fazla taşıma ruhsatlı silaha sahip olan kişilerin bu silahlarına ait taşıma  ruhsatları süresi sonunda bulundurma ruhsatına çevrilir. 
           Can güvenliğinin Tehlikede olduğundan bahisle Müracaatta bulunanlar iddiaları ile  ilgili herhangi bir olay vukuu bulmuş ise ; konu ile ilgili tanzim edilen resmi evrakların  tasdikli bir kopyasını ibraz etmelidirler. 

Yaptırılacak tahkikatlar neticesinde ruhsat alması yönetmelikte belirtilmiş durumlara uygun olduğu belirlenerek Valilik Makamının Silah Taşıma iznini Onayladığı kişiler;   

          Satın almak istedikleri silah için silah satın belgesi, devir almak istedikleri silahlar içinde noter istek belgesi tanzim edilerek kendilerine elden verilir. Satın veya devir alınan silah en geç fatura tarihi itibarı ile 60 gün içerisinde Müdürlüğümüze getirilerek tespiti yaptırılır,harç , eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini ödeyen meslek grubunda bulunan kişilere Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde ruhsatları teslim edilir. Daha önce ruhsatı olup ta süresi biten yukarıda sıralanan meslek gruplarına giren silah sahipleri ise yukarıda yazılı belgelerle beraber eski ruhsatlarını ve  silahlarını da getirerek tespitini yaptırır, yapılacak tahkikatta ruhsatlarını yenilemesinde sakınca görülmeyenlere harç, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi ve kart ücretini  ödedikleri takdirde Valilik Makamının Onaylarını takiben en geç 1 gün içinde yeni ruhsatları teslim edilir.
 

NOT :  Silah dosyalarına konulacak fotokopi olan evraklar tasdikli olmak zorundadır.

 

 YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ (VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER)

 ANLATIM İÇİNDE GEÇEN KELİMELERİN TANIMLARI


a) Yivsiz av tüfekleri
: Avda ve atıcılık sporunda kullanılan ve namlularında yiv-set bulunmayan tüfekler,

         b) Spor ve nişan tüfek ve tabancaları: Hava ve gaz basıncı ile çalışan ateşsiz, namlusu yivli veya yivsiz olan, uluslararası standartlara uygun tüfek ve tabancaları,

         c) İzin Belgeleri : 2521 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereği düzenlenen mülki amirce onaylanan belgeleri,  
         d) Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi : Yivsiz av tüfeklerini taşıma ve bulundurma izin belgesi yerine geçer, (5) yıl süreli verilir, ancak avcılık belgesi yerine geçmez. 

         e) Satınalma Belgesi; Yivsiz tüfek satın alacak kişilerin adına düzenlenen belgedir.

         f) Avcılık Belgesi : Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alan şahıslardan avlanmak isteyenler 2521 Sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Çevre ve Orman Bakanlığından alacağı belgedir.


 

YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ ve SATINALMA BELGESİ
  VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

            2521 Sayılı Kanunu kapsamına giren belge ve izinlerin verilmesini engelleyen haller şunlardır.

a) Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar,

b) Av suçları da dahil ruhsatlı silahı ile suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve/veya kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihar yada intihara teşebbüs edilmesine neden olmaktan mahkum olanlar.

c) Haklarında Türk Ceza Kanunun 119.maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında yada umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,

d) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikinden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve / veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

e) Ateşli silahla işlenenler ile taksirli suçlar hariç iki yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile  devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri amaçlarla yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik etme suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,

f) 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun Hükümlerine aykırı fiillerden dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

g) 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12,13,14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile aynı Kanunun 4 ncü maddesinde yazılı yasak aletlerden birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,

h) Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,

ı) Kısıtlı olanlar ile Kamu hizmetinden yasaklılar,

i) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,

j) 18 yaşını bitirmemiş olanlar, 

Yukarıdaki fıkranın (a), (b),(c),(d),(e),(f),(g) ve (h) bentleri kapsamına girenler, affa uğramış olsalar veya mahkumiyetleri bütün neticeleriyle birlikte ortadan kalksa yada mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile, kendilerine hiçbir suretle bu Yönetmelik kapsamına giren belge ve izinler verilmez. Bu fıkra hükmü Türk Ceza Kanununun 2 nci maddesi hükümlerine göre suç olmaktan çıkan bir fiil nedeniyle hüküm giymiş olanlara uygulanmaz.

Bu madde de belirtilen mahkumiyet, kesinleşmiş mahkumiyettir.

            Bu madde hükümlerinin uygulanmasında, mahkemelerce verilen hürriyeti bağlayıcı cezalar, paraya çevrilmiş olsa dahi, hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınır.

 

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi, Uyarılar!!!... (İstenilecek Belgeler)

 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ve Satın Alma Belgesi olarak iki çeşit izin belgesi düzenlenmektedir. Bu belgelerden almak isteyen kişilerin 18 yaşını doldurmuş olan T.C. vatandaşı ve yukarıda sıralanan izin belgesinin verilmesini engelleyen hallere girmemeleri gerekmektedir.

         Eğer bu şartları taşıyor iseniz talebiniz ile ilgili sayfanın devamında yer alan açıklamaları takip ederek ikamet etmekte olduğunuz yerin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğümüze gerekli müracaatı yapabilirsiniz.

       1)  YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ : 

             2521 Sayılı Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin Avda ve Sporda kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasını engelleyen ve verilen izinlerin iptalini gerektiren hallerle ilgili  14 ncü maddesi kapsamına girmeyen ve 18 yaşını doldurmuş olan her Türk Vatandaşı Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi alabilir.

      

 2)  YİVSİZ TÜFEK SATIN ALMA BELGESİ :

                 Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi verilmesini engelleyen hallere girmeyen ve 18 yaşını doldurmuş olan her Türk Vatandaşı Yivsiz Av Tüfeği satın alabilmesi için satın alma Belgesi alabilir.

       3)  İSTENİLECEK BELGELER :


Kars İli Polis sorumluluk sınırları içerisinde ikamet eden yukarıda şartlara uygun olan herkes aşağıda belgelerle ikamet ettiği yerin bağlı bulunduğu İlçe Emniyet Müdürlüğümüze nüfus cüzdanı aslı ve son (6) ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf ile şahsen müracaat edebilir:

 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi almak için müracaat eden şahsa İlçe Emniyet Müdürlüğünden verilecek dilekçeli matbu form, nüfus cüzdanına göre doldurularak imzalatılır ve mülki amir tarafından havale ettirilerek işlemleri yapılmak üzere şahsa teslim edilir.
 • Müracaat formunun arka bölümünde bulunan tahkikatlar müracaatçı tarafından ilgili yerlere gitmek suretiyle yapıldıktan sonra getirildiğinde form tetkik edilir  ve engel hali yok ise (5) yıllık harcının yatırılması için ilgili vergi dairesine gönderilir,
 • Harcın yatırıldığına dair alındı makbuzu getirildiğinde tahkikatı tamamlanmış matbu form ile (2) adet vesikalık fotoğrafı alınır.
 • Evraklarını teslim eden şahıstan Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Kart Bedeli alınarak Silah Ruhsatı Alındı Makbuzu kesilir ve müracaatçıya belgenin hazırlanarak teslim edileceği gün belirtilerek verilir.
 • Belgenin mülki amirce onayını takiben belirtilen günde gelen müracaatçıya tanzim olunan av tezkeresi belgesi teslim edilir.

                                                         DİKKAT !!!          

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi sahibi:

 • Tanzim edilen belgenin geçerlilik süresinin 5 yıl olduğunu, Ruhsatname ne vakit verilirse verilsin hükmünün ancak verildiği tarihten sonra gelen 6.ıncı mali yılın başlangıcına kadar sürdüğünü ,
 • Sürenin bitimini müteakip yenilenmesi gerektiğini,
 • Yeni aldığı av tüfeğini Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesine kaydettirmek zorunda olduğunu,
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi verilmesini engelleyen hallerden birine düştüğünde veya tüfeğiyle ilgili adli bir olaya girdiği takdirde ruhsatı veren makama bildirmek mecburiyetinde olduğunu,
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesini tüfeğiyle beraber taşımak ve istenildiğinde kontrol yapan görevlilere ibraz etmek zorunda olduğunu,
 • Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesinde kayıtlı bulunan tüfeğini/tüfeklerini  meskun mahaller dışında, kırsal alanlarda taşıyabileceğini; söz konusu silahların meskun mahallerde boş olarak torba veya kılıf içinde  yada araçların bagajında taşınıp nakledilebileceğini,

 Kabul etmiş sayılır. 

 

 

           YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ HARÇ BEDELİ = 24,15 TL

 

Kuru Sıkı Silah Sahiplerinin Dikkatine!!!

 5729  SAYILI SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLAR HAKKINDA KANUN VE YÖNETMELİK:

       Halk arasında Kurusıkı olarak tabir edilen bu silahların üretimi, ithali, satışı ve bildirimini düzenleyen 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen silahlar hakkında Kanun 12.02.2008 tarihli ve 26785 sayılı Resmi Gazetede, Kanunun Uygulamasına ilişkin Yönetmelik ise; 02.05.2008 tarihli ve 26864 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

      SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAH :

 Namlusu hiçbir şekilde katı cisim atamayacak, 6136 Sayılı Ateşli silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu hükümlerine tabi silah vasfına dönüştürülemeyecek nitelikte imal edilmiş, kurusıkı da tabir edilen silahlardır.

 

      SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN TABANCA:

 Tam otomatik olmamak şartıyla, ses ve gaz fişeği atabilen, namlusu hiçbir şekilde katı cisim atamayacak şekilde imal edilmiş, bilinen toplu tabanca veya yarı otomatik tabanca görünümünde ve çalışma sistemine haiz olan silahlardır.

 

      SES VE GAZ FİŞEĞİ ATABİLEN SİLAHLARA AİT YASAL UYARILAR

     1-) Bu silah Ateşli silahlarla işlenen veya 6136 Sayılı Kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar ile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya  daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olanlara satılamaz.

     2-) Bu silah 18 yaşından küçüklere satılamaz.

     3-) Silah üzerinde tadilat yapmak yasaktır.

     4-) BU SİLAHIN TAŞINMASI YASAKTIR.

 

      SİLAHLARIN NAKLİ

     Silah her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılmayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilir.

 

      SİLAHLARIN SATIN ALINMASI VE BİLDİRİMİ

     Söz konusu silah; Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil Belgesi, Nüfus Cüzdanı ile herhangi bir Av Bayisinden satın alınabilecek,

     Ses ve Gaz Fişeği atabilen silahları elinde bulunduranlar yönetmeliğin yayınlandığı 02.05.2008 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde, yeni devir veya satın alan şahıslar ise; fatura veya devir sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde bulundukları yer Mülki Amirliğinden havaleli bir dilekçe ve ekinde yer alan  Adli Sicil Belgesi, fatura ve  silah ile birlikte bulunduğu yerin (İkamet ettiği yerin) kolluk birimine müracaat ederek bildirimde bulunacaklardır.

 

     SİLAHLARIN DEVRİ

 

     Devir Alan : Ses ve gaz fişeği atabilen silahın devri durumunda, satıcı ile alıcı aralarında yönetmeliğin ekinde yayınlan (Ek-5) de yer alan devir sözleşmesini düzenleyecekler ve  devir alan şahıs devir sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay içerisinde bulunduğu yerin (İkamet ettiği yerin) kolluk birimine bildirimde bulunacaktır.

 

     Devir Eden  :  Silahı devredenler ise; bildirimde bulundukları mülki amirliğe bizzat veya yazılı olarak posta ile devir sözleşmesi ile bildirimde bulunmaları halinde üzerlerinde kayıtlı görülen silahın düşümü sağlanır.

 

 

 
 
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
 • BİMER
 • KURUMSAL E-POSTA
 • POLİS AKADEMİSİ
 • E-DEVLET HİZMETLERİ
 • PEKAY
 • POLİS RADYOSU
 • EGM ÇOCUK SAYFASI
 • POLİS BAKIM ve YARDIM SANDIĞI
 • ULUSAL ULAŞTIRMA PLATFORMU
 • TURN BACK CRIME
 • GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ